Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshop KAPA ZLÍN, spol. s r.o.

Všeobecná ustanovení

 • Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. její nedílnou součást.
 • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínky) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky(dále jen obchodní podmínky) společnosti KAPA Zlín, spol. s r.o. se sídlem v Otrokovicích, Průmyslový areál Toma a.s., tř.T. Bati 1566, 765 82, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6038 (dále prodávající), IČ 46904107, platí pro nákup v internetovém obchodě „eshop“ umístěném na adrese www.kapazlin.cz a upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi jinou fyzickou, nebo právnickou osobou na tomto internetovém obchodě. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, pokud nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, pak pro konečného spotřebitele se řídí Občanským zákoníkem(č.40/1964Sb­.)a zákonem o ochraně spotřebitele(č­.634/1992 Sb. pro ostatní Obchodním zákoníkem(č.513/1991Sb­.), vše ve znění pozdějších platných právních předpisů. Zboží prezentované na eshop židle je ve smontovaném stavu. Běžně je dodavatelem dodáváno v demontu v kartonu, s montážním návodem v českém jazyce. V případě požadavku kupujícího dodat zboží smontované, jsou řešeny ceny za dopravu individuálně po dohodě s přepravcem.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy se rozumí prodej zboží prostřednictvím eshop židle prodávajícím, na základě objednávky kupujícímu. Jedná se pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v internetové prezentaci(ka­talozích, prospektech a jiných tiskovinách) jsou orientačními (nezávaznými) údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Dopravu si zvolí kupující z nabízených možností a prodávající mu ji zorganizuje.

Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

 • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • vybavené českými návody k obsluze , dodacím listem a fakturou, která slouží jako záruční list

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Pro objednání vybraného zboží kupujícím, slouží elektronický formulář. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formuláře předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy vystaví dodavatel a emailem pošle odběrateli písemné tzv. „potvrzení objednávky“ kde specifikuje cenu, termín a způsob dodání objednaného zboží. Smlouva pak vzniká odesláním tohoto potvrzení kupujícímu. V případě, že termín dodání zboží není možné dodržet, navrhne dodavatel kupujícímu reálný termín dodávky , který pak dodavatel realizuje po písemném odsouhlasení nového termínu odběratelem. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží není na skladě a pro odběratele je nový termín dodávky zboží nepřijatelný. O zrušení objednávky bude kupující vždy informován e-mailem.

Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění je shodné s převzetím zboží ze strany kupujícího.

Cena za zboží a platební podmínky (placení)

Ceny uvedené na e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Cenu za zboží může kupující uhradit hotově v provozovně v Otrokovicích, Průmyslový areál TOMA a.s., b. 56, bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 379932063/0300 vedený u ČSOB a.s., nebo na dobírku v místě určeném kupujícím. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího, uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo převzetím dobírky. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3 až 14 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší,. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Součástí dodávky není (instalace)montáž předmětu plnění. Dopravu na adresu určení objednává prodávající. Zásilka se zbožím musí obsahovat daňový doklad.

Dopravní podmínky

Způsob dopravy zboží a formu úhrady si volí kupující na objednávkovém formuláři. Zboží je kupujícímu dopravováno do 3 až 14 pracovních dnů, dle objednávky s určením přesné adresy, dne a časového rozpětí, ve kterém bude zboží zavezeno. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou. V případě, že kupující zjistí poškození obalu, a usoudí na možnost poškození nebo nekompletnosti dodávky, nepřevezme dodávku zboží a nechá si potvrdit, že balení dodávaného zboží bylo poškozeno.

Reklamace

Jako v každém obchodě, tak i v našem e-shopu se může stát, že budete chtít zakoupené zboží reklamovat. Protože se snažíme nabízet pouze kvalitní zboží prvotřídní kvality, jsme připraveni vám vycházet co nejvíce vstříc i v otázkách reklamací. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím
 • Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce, se kterým reklamaci řeší dodavatel.
 • Pokud je zboží poškozeno evidentně dopravou, kupující zboží nepřevezme a nechá si od přepravce potvrdit „nepřevzetí zboží z důvodu poškození“ . Pokud zjistí kupující poškození přepravou až po rozbalení nepoškozeného obalu, zdokumentuje rozsah poškození sepíše protokol o škodě a odešle dodavateli k řešení.
 • Záruční lhůta se nevztahuje na vady, vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, či běžným opotřebením.
 • Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit nejlépe v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Dále je nutné přiložit přesný popis závady.
 • Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned v okamžiku převzetí a zkontrolovat zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad. Případné odchylky od standardu je nutné reklamovat ihned.
 • Oprávnění reklamace zboží zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením nestandardním používáním, při živelné pohromně apod.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
 • Reklamační řízení ve vztahu ke konečnému uživateli (spotřebitel) se řídí Občanským zákoníkem.
 • Reklamační řízení ve vztahu k osobám používajícím zboží pro účel podnikání se řídí Obchodním zákoníkem.
 • Zboží v reklamačním řízení nezasílejte k dodavateli na dobírku a doporučujeme pojištění jeho dopravy.

Místo reklamace – Kapa Zlín, spol s r.o. areál TOMA a.s. Otrokovice, 765 82. K vyřizování reklamací použijte následující kontakt:

 • Zdeněk Měřínský, tel. 576 771 356, 605 576 433, e-mail:merinsky@ka­pazlin.cz
 • Zbyněk Picek, tel. 576 771 356, 605 576 433, e-mail:picek@ka­pazlin.cz

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena:

 • odešlete dopis (nejlépe emailem) na místo reklamace s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis
 • zboží doručte na místo reklamace
 • zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím. Jako zákazník musíte při vaší registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto: jméno a příjmení úplná poštovní adresa telefonické, případné e-mailové spojení Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, můžete uvést ještě alternativní adresu dodání. Nakupujete-li jako právnická osoba, měl(a) byste uvést také následující údaje o firmě: jméno firmy úplná poštovní adresa telefonické, e-mailové popř. faxové spojení IČ, DIČ bankovní spojení Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Údaje o vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Přístup registrovaným zákazníkům do našeho e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel e-shopu nenese žádnou odpovědnost.

Používáním našeho internetového obchodu na stránkách www.kapazlin.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.